profesor Zdzisława Tołłoczko

Zdzisława Maria Tołłoczko urodziła się 3 listopada 1943 roku w Przemyślu. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymując w 1968 roku tytuł zawodowy magistra historii sztuki. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymała na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej w 1989 roku, na podstawie rozprawy nt. Collegium Kołłątaja w Krakowie. Problemy historyczne, artystyczne i konserwatorskie. Również na Wydziale Architektury, Politechniki Krakowskiej uzyskała w 2002 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki oraz historii architektury na podstawie dysertacji Architectura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku.( Ekspresjonizm - Art Déco - Neoklasycyzm).

Z Politechniką Krakowską związana jest przez czterdzieści dwa lata pracy zawodowej, dydaktycznej i badawczej, pracując głównie w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. W ciągu tych lat była zatrudniona w Katedrze Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej na stanowisku od: specjalisty historyka sztuki, adiunkta naukowo-dydaktycznego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej (2004), aż po profesora tytularnego nauk technicznych, uzyskując tę godność w 2011 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej. Od przeszło dziewiętnastu lat prowadzi obligatoryjny wykład na temat: historia sztuki, kultury i estetyka, na V roku studiów.

Do bogatego doświadczenia dydaktyczno-naukowego zaliczyć należy siedem rozpraw doktorskich obronionych na wydziałach architektury, w tym jedna rozprawa na Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego, Uniwersytetu Technicznego w Rydze. Jest autorką licznych recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, recenzji wydawniczych książek naukowych i artykułów, a także opinii o dorobku naukowym, jak np. dla Polish - U.S. Fulbright Commission.

Wzięła udział w ponad czterdziestu konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych, w których ogłosiła drukiem szereg referatów i komunikatów (niektóre w języku angielskim).

Z ważniejszych przejawów życia organizacyjnego i środowiskowego należy wymienić funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowo-badawczych Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, sekretarza naukowego Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki, WA, PK.

Dorobek naukowy obejmuje ponad sto publikacji zawierających dziesiątki artykułów, rozpraw, studiów, esejów i szkiców, recenzji książek akademickich oraz nade wszystko - trzynaście książek naukowych, wydanych głównie w Wydawnictwie Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk (Prace Komisji Urbanistyki i Architektury), a także w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Krakowskiej. Ogół twórczości merytorycznej ilustrującej spektrum naukowej aktywności prezentują tytuły najważniejszych prac Z.Tołłoczko.

Problematyka większości publikacji poświęcona jest historii architektury ujętej interdyscyplinarnie, wprowadzając do badań szereg elementów z takich dziedzin wiedzy, jak: filozofia dziejów, socjologia, estetyka i antropologia kultury - wytyczając nowe horyzonty poznawcze. Dla tych powodów uprawia różnorodne gatunki historii architektury, jak: barok, klasycyzm, historyzm i eklektyzm, modernizm i postmodernizm. Ostatnio badania swe koncentruje na dziejach architektury XIX wieku, idąc śladem Gottfrieda Sempera, który uczył, iż sztuka architektury jest niczym innym niż Artis Sola Domina Necessitas.

Jest aktywnym członkiem: ICOMOS (z wyboru), European Association of Architectural Education przy Technology University of Delft, DO.CO.MO.MO. International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement w Paryżu, Society of Architectural Historians w Chicago (z wyboru), Art Alliance w Filadelfii, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Twórców POLART (z wyboru) oraz członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddzialu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Jest laureatką, między innymi, sześciu indywidualnych nagród Rektora PK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, nagrody Rektora PK 1-stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2012) oraz dwu nagród Generalnego Konserwatora Zabytków i Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a także wyróżnienia Ministra Budownictwa. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką PK.

 

SPIS PUBLIKACJI

Książki:

 • Wybrane problemy współczesnej estetyki architektonicznej, Kraków 1995, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 192, il. 81, tabl. 2, bibliogr., streszcz. w jęz. ang. i niem.
 • W kręgu architektury Art Déco, (wsp. T. Tołłoczko), Kraków 1997, Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie, s. 105, il. 45, bibliogr.
 • Architectura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm - Art Déco - neoklasycyzm), Prace Komisji Architektury i Urbanistyki 3, Kraków 1999, Wydawnictwo Naukowe DWN, Wydawnictwa Oddziału PAN w Krakowie, s. 191, il. 79, bibliogr., streszcz. w jęz. ang. i franc., indeks
 • W kręgu architektury konstruktywistycznej, neokonstruktywistycznej i dekonstruktywistycznej, (wsp. T. Tołłoczko), Kraków 1999, Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie, s. 182, il. 74, bibliogr., streszcz. w jęz. ang.
 • In horto latericio. Rozprawy z dziejów architektonicznych Szkół: Amsterdamskiej i Hamburskiej, (wsp. T. Tołłoczko), Prace Komisji Architektury i Urbanistyki 4, Kraków 2000, Wydawnictwo Naukowe DWN, Wydawnictwo Oddziału PAK w Krakowie, s. 176, il. 207, bibliogr., streszcz. w jęz. ang. i franc., indeks
 • "Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku . Studia i materiały, Kraków 2002, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej przy współpracy redakcyjnej Działu Wydawnictw O/PAN w Krakowie i Wydawnictwa Naukowego DWN w Krakowie, s. 347, il. 493, bibliogr., streszcz. w jęz. angielskim i rosyjskim, indeks
 • Architektura i społeczeństwo. Przegląd zagadnień budownictwa i urbanistyki w Niemczech od około roku 1850 do około roku 2000. Od późnoromantycznego historyzmu do późnego socmodernizmu, Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowo DWN w Krakowie, s. 345, il. 470, bibliogr., streszcz. w jęz. niemieckim i angielskim, indeks
 • Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku. Tom I. Architektura. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków 2005, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej w Krakowie, s. 413, ,il. 565, bibliogr., indeks
 • Studia z historii architektury i urbanistyki poświęcone Profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi, pod red. K. Kuśnierza i Z. Tołłoczko, Kraków 1999, Prace naukowe Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej
 • Levadvardi / Słowo wstępne [do:] Polu kulturas zimes Latvija / Śladami kultury polskiej na Łotwie, Riga 2007, Latvijas polu savieniba / Valsts kulturkapitala fonds, s. 4-7
 • Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku. Tom I. Architektura. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione, Kraków 2011, s. 430, il. 592, bibliogr., indeks
 • Architectura sine historiae nihil est. Z dziejów architektury i urbanistyki ziem Łotwy, (wsp. T. Tołłoczko), Kraków 2013, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 334, il. 304, przypis. 282, bibliogr., streszcz. w jęz. ang., indeks
 • "Sen architekta" czyli o historii i historyzmie architektury XIX i XX wieku, Studia i materiały, Wydanie drugie poszerzone, Kraków 2015, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 480, il. 617, przypis. 556, streszcz. w jęz. ang., rosyjskim, bibliogr. indeks
 • Levadvardi / Słowo wstępne [do] Polu kulturas zimes Latvija / Śladami kultury polskiej na Łotwie, Riga 2007, Latvijas polu savieniba / Valsts kulturakapitala fonds, s. 4-7
 • Przeszłość dla przyszłości , praca zbiorowa. T. 5 / Past for future. Vol. 5, pod red. Zdzisławy Tołłoczko i Jacka Czechowicza, Wydaw. PK, Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura / Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Architectura, Kraków 2015, s.153

Artykuły, studia, rozprawy, eseje, recenzje opublikowane:

 • Z. Tołłoczko et al., Analiza i systematyka architektury grobów cmentarnych, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, T. XX, 1986, s. 91-99, rys. 12
 • Z. Tołłoczko et al., Architektura grobów Cmentarza Rakowickiego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, T. XXI, 1987, s. 103-109, il. 2, tabl. 2
 • Rekonstrukcja czy rewaloryzacja? Kilka uwag o konserwacji zabytków architektury w USA na przykładzie Filadelfii, [w:] Materiały Międzynarodowego Sympozjum Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki, Kraków 1989, s. 211-215
 • Kamienica staromiejska w Krośnie, Czasopismo Techniczne, z. 1, 1989, s. 41-46, il. 8
 • Musée d'Orsay a potrzeba analogicznego obiektu w Polsce, Czasopismo Techniczne, z. 5/1, 1989, s. 45-50, il. 7
 • Z problematyki konserwacji i eksploatacji obiektów zabytkowych na przykładzie Collegium Kołłątaja Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, [w:] Materiały z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Inżynieryjne problemy staromiejskich zespołów zabytkowych, Kraków 1990, s. 283-289
 • Prolegomena do socjologii architektury postmodernistycznej u schyłku XX wieku, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 1994, s. 1-29, il. 9
 • Ze stanu badań nad neoklasycyzmem krakowskim na przykładzie Collegium Kołłątaja w Krakowie, Czasopismo Techniczne, z. 1, 1994, s. 30-42, il. 6
 • Consertvation or Modernisation? Herbewo Factory in Cracow, (wsp. T. Tołłoczko), DOCOMOMO Journal, nr 12, 1994, s. 30, il. 2
 • Nekropolie przemyskie w ikonosferze miasta, (wsp. J.Szubert) [w:] Materiały z Międzynarodowego Sympozjum Cemetery Art - L'art de Cimetiere, Wrocław 1995, s. 77-79
 • Refleksje nad współczesną estetyką architektoniczną na przykładzie Filadelfii i nic tylko - Profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi dedykowane, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 2, 1995, s. 1-51, il. 36
 • Katowice's nearły forgotten modern architecture, (wsp. T. Tołłoczko), DOCOMOMO Journal, nr 14, 1995, s. 22, il. 2
 • Art Déco - ubi leones. Uwagi estetyczne, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 1996, s. 1-18, il. 15
 • Jeszcze raz o (nie) - obecności przeszłości, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 1996, s. 71-74, il. 1
 • O regionalizmie i post-(neo)-modernizmie bez dogmatu, [w:] Teka Architektury Ziem Górskich pod red. T. Przemysława Szafera, t. 2, Kraków 1996, s. 71-74
 • Między modernizmem a trans-modernizmem, czyli o kompromisie w architekturze współczesnej, [w:] Materiały z Sympozjum nt. Nurty i tendencje rozwojowe w architekturze drugiej połowy XX wieku, Gliwice-Rybna 1996, s. 117-122
 • Robert A.M. Stern - mistrz klioarchitektury. Ze studiów nad estetyką architektury współczesnej, Czasopismo Techniczne, z. 3, 1996, s. 21-70, il. 45
 • Architectura sine arte nihil est. Myśli różne o ekologii antropologii kulturowej i estetyce architektury współczesnej, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 1997, s. 41-64, il. 1
 • Josip Plečnik - jeden z prekursorów tradycjonalnego modernizmu. Ze studiów nad ewolucją architektury od akademickiego klasycyzmu ku zmodernizowanemu klasycyzmowi, (wsp. T. Tołłoczko), [w:] Studia z historii architektury i urbanistyki poświęcone Profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi pod red. K. Kuśnierza i Z, Tołłoczko, Kraków 1999, s. 315-344, il. 22
 • "Obrazy są korzeniami myśli". O niektórych edukacyjnych kontekstach architektury współczesnej, Czasopismo Techniczne, z. 1, 1999, s. 26-34
 • Między narodową spuścizną a ideałami współczesności i przyszłości Ze studiów nad socjologią kultury i budownictwa wiejskiego, Czasopismo Techniczne, z. 1, 2000, s. 1-15
 • Jeszcze raz o "stylu zakopiańskim" i jego wpływie na architekturę modernistyczną. Przyczynek do kwestii zaniku ludowej inspiracji w architekturze końca XX wieku, Czasopismo Techniczne, z. 1, 2000, s. 16-25, il. 8
 • Berliner Stadtschloss - wczoraj, dziś, jutro? Reminiscencje historyczno-konserwatorskie, (wsp. T. Tołłoczko), Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, T. XXX, 1998 (ukazał się w 2000 r.), s. 137-156, il. 16
 • Z dziejów wrocławskiego historyzmu. Kilka uwag na marginesie działalności Richarda Plüddemanna, (wsp. T. Tołłoczko), Archivolta nr 2, 2000, s. 32-33
 • Wrocławski ekspresjonizm w kontekście historycznym lat dwudziestych, [w:] Materiały z Międzynarodowego Sympozjum Konserwatorskiego Kraków 2000, Tom 6, Kraków 2000, s. 258-262, il. 4
 • Ku filozofii klioarchtektury. Rozważania o rzeczach dalekich a bliskich w dobie nowych mediów, (wsp. T. Tołłoczko), Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, T. XXXII, 2000 (ukazała się 2002), s. 57-73, il. 1
 • Tradycja - oryginalność - innowacja - prostota. O niektórych toposach awangardowej opozycji w architekturze europejskiej pierwszej połowy XX wieku, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 2001 (ukazało się w 2002) s. 14-45, il. 23
 • Architektura kresów zachodnich Polski wieku XIX i pierwszej połowy XX - wspólnym dziedzictwem kulturowym. Nieco uwag na marginesie ostatnich publikacji, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 2001 (ukazało się w 2002), s. 230-238, il. 2
 • Z dziejów rozbudowy i restauracji katedry w Kolonii. Przyczynek do romantyzmu i historyzmu w europejskiej kulturze architektonicznej XIX wieku, (wsp. T. Tołłoczko), Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, T. XXXIII, 2001. (ukazała się w 2002), s. 81-108, il. 11
 • Neorokoko. Z genealogii historyzmu w architekturze i sztuce XIX wieku. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, T. XXXIII, 2001 (ukazała się w 2002), s. 109-137 il. 7
 • Aeropiktura - dynamizm - tradycja. Z zagadnień estetyki architektonicznej we Włoszech oraz Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Czasopismo Techniczne, z. 1, 2002, s. 1-41, il. 40
 • Z zagadnień historii i historyzmu oraz eklektyzmu w architekturze drugiej połowy XIX wieku na przykładzie wiedeńskiego Heeresgeschichtlisches Museum Theophila Hansena, (wsp. T. Tołłoczko), Czasopismo Techniczne, z. 1, 2002, s. 43-81, il. 72
 • Ze studiów nad historią międzywojennej architektury Górnego Śląska. Część I. Katowicki skyscraperstyle a Art Déco jako styl odzyskanej niepodległości, Czasopismo Techniczne, z. 1, 2002, s. 157-196, il. 24
 • Nowatorstwo czy epigonizm? Kilka uwag na marginesie polskiego półmodernizmu lat 20. i 30. XX wieka, [w:] 50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 2002 (ukazała się w 2003) s. 121-124
 • Zapomniany krakowski przykład ekspresyjnego dekoracjonizmu w architekturze modernistycznej, (wsp. M. Dranka) Archivolta 4, 2004, s. 36-38, il. 2
 • Ku socrealizmowi. Z rozważań nad architekturą radziecką lat trzydziestych XX wieku, Archivolta 1, 2005, s. 26-27, il. 3
 • Gmach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30 - miejscem zarania Politechniki Krakowskie i jej Wydziału Architektury, [w:] Schola Architecturae. Budynki szkół architektury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 149-164, il. 6
 • Secesja i modernizm w Rydze. Pół wieku architektury łotewskiej - perłą europejskiego dziedzictwa kulturowego, Część I. U progu uzyskania suwerenności, (wsp. R.Čaupale) Czasopismo Techniczne, z. 13-A/2005, s. 3-25, il. 20
 • Różne oblicza architektury amerykańskiej art déco - pueblo déco - metro déco, (wsp. K.Kadłuczka) Czasopismo Techniczne z. 12-A/2005, s. 73-90, il. 19
 • Barok i rokoko na Łotwie. Pałac książąt Kurlandii w Jełgawie. Kartki z dziejów budowy i konserwacji. Wiadomości Konserwatorskie 20/2006, s. 17-22, il. 12
 • Z dziejów klasycyzmu na Łotwie na przykładzie Pałacu w Mežotne, Czasopismo Techniczne, z. 14-A/2006, s. 115-132, il. 20
 • Architektura i film czyli o mniej znanym ojcu słynnego reżysera i teoretyka kina (architekt Michaił Eisenstein 1867-1920), Hybryda. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 10/2007, s. 29-34, il. 9
 • Barok i rokoko na Łotwie, Letnia rezydencja książąt Kurlandii (pałac - muzeum) w Rundale, Hybryda. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 11/2008, s. 20-38, il. 15
 • Różne oblicza architektury amerykańskiej Art Deco. Sztuka sakralna, Hybryda. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 12/2008, s.39-46, il. 14
 • Secesja i modernizm w Rydze. Pół wieku architektury łotewskiej - perłą europejskiego dziedzictwa kulturowego, Część II, Niepodległość i nowoczesność. Glossarium do problemów tradycji i awangardy w dwudziestoleciu międzywojennym, (wsp. R.Čaupale) Czasopismo Techniczne, z. 7-A/2008, s. 3-35, il. 19. rys. 2
 • Olgierd Czerner - architekt, teoretyk, historyk i konserwator zabytków. W 75-lecie urodzin. Uwagi nt. "Architektury istnienie i zachowanie - z szuflady Profesora", Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddział PAN w Krakowie, tom XXXVI-XXXVII, 2004-2006 (ukazał się w 2008), s. 183-187
 • Johann Daniel Felsko (1813-1902). Architekt i urbanista - twórca nowoczesnej Rygi / Johann Daniel Felsko (1813-1902). An architect and urban planner - the creator of modern Riga, Wiadomości Konserwatorskie / Conserrvation News, 23/2008, s. 7-16, il. 12
 • Zig-Zak Moderne czyli o estetycznym logo Art Déco, Hybryda, Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 13/2009, s. 57-61, il. 13
 • Architektura klasycyzmu w XX wieku. Kontynuacja czy neostyl? Część I, Hybryda, Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 14/2009, s. 37-45, il. 14
 • Architektura klasycyzmu w XX wieku. Kontynuacja czy neostyl? Część II, Hybryda, Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 15/2010, s. 47-60, il. 24
 • Nowa forma w architekturze łotewskiej i jej filiacje na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Rygi / New form In Latvian architecture, and its affiliations at the turnof the 19th and the 20th century, on the example of Riga, Wiadomości Konserwatorskie / Conservation News, 27/2010, s.11-20, il. 14
 • (wsp. T. Tołłoczko) Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Sławińska, Ruchy protestu w architekturze współczesnej, Wrocław 1995, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Czasopismo Techniczne, z. 1, 1996, s. 186-188
 • (wsp. T. Tołłoczko) Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Sławińska, Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, wyd. II zmienione i uzupełnione, Warszawa 1997, Wydawnictwo Arkady, Architektura i Biznes, nr 2, 1997, s. 44, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Sztuka około 1900 w Europie Środkowej pod red. Piotra Krakowskiego i Jacka Purchli, Kraków 1997, Międzynarodowe Centrum Kultury, Architektura i Biznes, nr 5, 1998, s. 47, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk, Halo Ludowa we Wrocławiu, Wrocław 1997, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Architektura i Biznes, nr 6, 1998, s. 48 il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) In artium hortis. Studia i szkice z dziejów sztuki konserwacji zabytków i muzealnictwa. Wojciechowi Fijałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, Wyd. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Architektura i Biznes nr 8, 1998, s. 42, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu, Warszawa 1998, Wyd. Politechnika Łódzka i Fundacja Kultury Polskiej, Architektura i Biznes, nr 10, 1998, s. 43, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Dr hab. Marta Leśniakowska, Jan Koszczyc-Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach, Warszaw; 1998, Instytut Sztuki PAN, Architektura i Biznes, nr 12, 1998, s. 58, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Gądek, Architektura miejsca. Koncepcje, projekty, realizacje, 1955-1996, Kraków 1996, Oficyna Wydawnicza Ages, Czasopismo Techniczne, z. 1, s. 242-245, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Wieżowce Wrocławia 1919-1932, pod red. Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl, Wrocław 1997, Wyd. Archiwum Budowlane m. Wrocławia, Architektura i Biznes, nr 1, 1999, s. 54, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Dr hab. Piotr Paszkiewicz prof. IS PAN, W służbie Imperium Rosyjskiego 1721-1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza jego granicami. Warszawa 1999, Instytut Sztuki PAN, Architektura i Biznes, nr 6, 2000, s. 48, il. 1
 • (wsp. T. Tołłoczko) Prof. dr hab. Adam Małkiewicz, Theoria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków 2000, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Architektura i Biznes, nr 1, 2001, s. 48
 • Architectus in Artibus Eruditus. Józef Tomasz Frazik 1922-1998. Pro memoriam. Wiadomości Konserwatorskie, nr 3/4, 1998, s. 83-84, il. 1
 • Spis prac doktorskich i magisterskich od 1991 do 1996 w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK, Biuletyn Historii Sztuki, nr 1-2, 1999, s. 82-85
 • Z problemów koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu. Część I / On the issue of coincidence of Art Déco and expressionism. Part I, Wiadomości Konserwatorskie / Conservation News, 28/2010, s. 31-48
 • Z problemów koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu. Część II / On the issue of coincidence of Art Déco and expressionism. Part II, Wiadomości Konserwatorskie / Conservation News, 29/2011, s. 9-26, il. 2
 • Z kart dziejów historyzmu europejskiego na przykładzie architektury rezydencjonalno-reprezentacyjnej na Łotwie w XIX wieku / From the history of European historicism on the example of residential-representative architecture in Latvia of the 19 th century, Czasopismo Techniczne / Technical Transactions, 5-A/2011, s. 223-268, il. 42
 • Sztuka pomników czy pomniki sztuki? Czyli rzecz o historyzmie małej architektury w XIX wieku, (wsp. T. Tołłoczko), Hybryda. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 19/2012, s.59-71, il. 24
 • Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse / On the issues of Urban planning and neo-stylistics in the historicist architecture of the Viennese Ringstrasse, (wsp. T. Tołłoczko), Wiadomości Konserwatorskie / Conservation News, 31/2012, s. 9-26, il. 15
 • Z zagadnień nowej formy w architekturze na przełomie XIX I XX wiek. Pomiędzy późnym historyzmem a neohistoryzmem i eklektyzmem nieawangardowej nowoczesności, Część I, (wsp. T. Tołłoczko), Hybryda. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, nr 20/2012, s. 45-61, il. 53
 • Ze studiów nad recepcją problemów architektury między neoklasycyzmem i historyzmem w sztuce krajów nordyckich XIX wieku / The studies on reception of architectural problems between neoclassicism and historicism in the art of Nordic countries in the 19th century, (wsp. T. Tołłoczko), Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 32/2012, s. 7-30, il. 31
 • W kręgu dziejów mediewalnych miast i miasteczek Ziemi Krakowskiej czyli Skawina w średniowieczu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne pióra Dominiki Kuśnierz-Krupy / The history of medieval cities and towns in the Krakow region, or Skawina in the Middle Ages. Town planning and architecture, written by Dominika Kuśnierz-Krupa, Wiadomoœci Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 36/2013, s. 101-102.
 • Zabytek – dzieło sztuki czy tylko œświadek historii? Z dziejów neoromanizmu na ziemiach polskich na przykładzie zamku cesarskiego w Poznaniu / A monument – a work of art, or merely a witness to history? Hisotry of romanesque revival in Poland on the example of the imperial castle in Poznan, Wiadomoœci Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 37/2014, s. 7-16, il. 7.
 • Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy Częœć I. Z badań porównawczych nad problematyką rozwoju neoklasycyzmu na przełomie XVIII i XIX wieku w Rydze, Warszawie, Krakowie i Mitawie (Jełgawie) / Neoclassicism and neo-classicisms in the architecture of Poland and Latvia Part I. Comparative research on the issue of the neoclassicism development at the turn of the 18th and 19th century in Riga, Warsaw, Krakow and Mitawa (Jelgava), Wiadomoœci Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 38/2014, s. 77-93, il. 18
 • Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy. Część II. Z badań nad problematyką neoklasycyzmu w architekturze pałacowo-dworkowej na przykładzie rezydencji w Mežotne, Durbes, Zentenes, Kazdangas, Rembates, Dzerbenes, Konstantynowie oraz Czerwonogrodzie / Neoclassicism and neo-classicisms in the architecture of Poland and Latvia. Part II. From the research on the issue of neoclassicism in the palace and manor architecture on the example of residences in: Mežotne, Durbes, Zentenes, Kazdangas, Rembates, Dzerbenes, Konstantynow and Czerwonogrod, Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 39/2014, s. 9-29, il. 15
 • Z dziejów architektury niechcianej. Rzecz o powstaniu i destrukcji soboru św. Aleksandra Newskiego na placu Saskim w Warszawie / Excerpts from the history of unwanted architecture. Remarks about establishment and destruction of the orthodox church of st. Alexander Nevsky at Saski Square in Warsow, [w:] Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce / History and contemporarines in architecture and urbanism, Tom 2 /Vol. 2. A. Kadłuczka (red.), Kraków 2014, s. 5-23, il. 5
 • At the confluence of Art Nouveau and ecclectic early modernism in Riga's metropolitan architecture / U zbiegu Art Nouveau i eklektycznego wczesnego modernizmu w architekturze metropolitarnej Rygi, Czasopimo Techniczne - Technical Transactions, Seria Architektura, nr 10-A/2015, Wyd. PK, Kraków 2015, s. 51-72, il. 29
 • A few reflections about monument conservation sketched with an architecture historian's pen in other words between Bremerhaven, Paris and Glasgow / Kilka refleksji konserwatorskich nakreslonych piórem historyka architektur, czyli miedzy Bremerhaven, Paryżem a Glesgow, Czasopimo Techniczne - Technical Transactions, Seria Architektura, nr 6-A/2015, Wyd. PK, Kraków 2015, s. 217-231, il. 4
 • Z relacji pomiędzy gotykiem i jego odwiecznymi filiacjami a stylem elżbietańskim w architekturze angielskiej / On relations between Gothic, its eternal affiliations, and the Elizabethan style in English architecture, Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 45/2016, s. 7-21, il. 11
 • Wieżowiec siedziby Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze - przykład architektury socrealizmu czy też eklektyczno-neohistoryzującego radzieckiego retrospektywizmu / Skyscraper of the Latvian Academy of Sciences in Riga - and example of socialist-realist architecture or of eclectic - neo-historicist Soviet retrospectivism, Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 46/2016, s. 7-15, il. 6
 • "Non omnis moriar" Czyli o bieżącej kondycji neoklasycyzmu w architekturze współczesnej / "Non omnis moriar Or current conditio of neoclassicism in modern architecture, Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Haritage Conservation, 47/2016, s. 18-20, il. 5
 • Kostium francuski w architekturze XIX wieku i jego recepcja na ziemiach Polski na przykładzie pałaców w Świerklańcu i Kronenberga w Warszawie / French costume in architecture of the 19th century and its reception in Poland on examples of the palaces in Świerklaniec and of the Kronenbergs in Warsaw, Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 48/2016, s.106-118, il. 15
 • Preliminaria do nowego symbolizmu w architekturze zaawansowanego postmodernizmu / Preliminaries for new symbolism in the architecture of advanced post-modernism, (wsp. T. Tołłoczko), Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 50/2017, s. 74-92, il. 10
 • Neogotycki eklektyzm w architekturze ruchu Arts & Crafts / Neogothic eclecticism in the Arts & Crafts movements architecture, (wsp. T. Tołłoczko), Wiadomości Konserwatorskie / Journal of Heritage Conservation, 51/2017, s. 53-71, il. 15

Wykaz dysertacji doktorskich wykonanych pod kierunkiem promotora - prof. Zdzisławy Tołłoczko:

 • Anna Buszko, Ewolucja myśli architektonicznej w sztuce sakralnej po reformach Soboru Watykańskiego II na przykładzie Krakowa, WA PK (promocja 2007)
 • Kajetan Klimas, Architektura sakralna w Małopolsce w dobie panowania Zygmunta III. Między doktryną a postawą artystyczną, WA PK (promocja 2010)
 • Anna Przebindowska, Dzieje recepcji kostiumu francuskiego w architekturze Małopolski na przykładzie ratusza w Nowym Sączu. Teoria i praktyka, WA PK (promocja 2010)
 • Renate Čaupale, Evolution of Art. Deco aesthetic in Latvian interwar period architecture in context of Poland, Czechoslovakia and other countries, Wydział Architektury i Planowania Urbanistycznego, Łotewski Uniwersytet Techniczny w Rydze / Faculty of Architecture and Urban Planning, Latvian Technical University Riga, (promocja 2010)
 • Agnieszka Patridge, Europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa. Problemy ochrony, WA PK (promocja 2016)
 • Anna Szczybura, Z działalności architektonicznej Jana Sas Zubrzyckiego na niwie budownictwa ratuszy na ziemiach Galicji Zachodniej, WA PK (promocja 2016)
 • Jolanta Kopacz, Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne, WA PK (promocja 2017)